امروز در کانون فرهنگی تربیتی درکنار دانش‌آموزان کلاس سوم دبستان در برنامه جنگ جوانه‌ها زنگ قصه را با بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه گذراندیم و بچه‌ها بعد از اتمام بلندخوانی نمایش این قصه را اجرا کردند و از همکاری و همیاری کنار هم لذت بردند.

مربی: رقیه باقری

محل اجرا: در کانون فرهنگی تربیتی، خوسف

بیشتر بخوانید: