نامه‌ی تشکر و تقاضای کتاب یکی از بچه‌های عضو کتابخانه آذرستان است که در آخر نامه نوشته: کیسه را شستم و اطو کردم.