کودکان در آواشناسی، رانش درست واژه‌ها و سخن را فرامی‌گیرند.

داستانک دوم آوای (او)
بچه‌ها با استفاده از جعبه‌های دور ریز، واگن‌های قطار را درست کردند. بعد پنجره‌های سی‌بی‌لَک را چسباندند و به پیشنهاد خودشان سی‌بی‌لَک را هم همراه بچه‌هایش در قطار جا دادند. واگن‌ها را با خلال‌های چوبی به هم وصل و با درب بطری شیر، چرخ‌های قطار را درست کردند. آن‌ها با خلال‌های چوبی ریل درست کردند و بعد از درست کردن قطار نقاشی آن را کشیدند و با رنگ انگشتی و سنگ و دانه‌های کاج و… منظره‌ی اطراف قطار را درست کردند.

تهران_ پیش دبستانی کوشا