امروز كودكان مهدكودك براي آشنايي با آواي جديدي با سي‌بي‌لك همراه شدند.

امروز داستانك پنجم از بخش اول كتاب آواورزي را به كودكان آموزش داديم.

در ابتداي كلاس با اجراي نمايش حالت راه رفتن و غذا خوردن الاغ از كودكان خواستيم تا حدس بزنند كه امروز با چه حيواني آشنا مي‌شوند .

سپس داستانك را بلندخواني كرديم و پس از تمرين كودكان نمايش داستان را اجرا كردند.

پس از آموزش كامل داستانك به كودكان با همكاري يكديگر با برگ درختان يك الاف درست كرديم و روي ديوار نصب كرديم.

براي رشد جسماني ظريف كودكان و تقويت عضلات دستشان در آخر كلاس كودكان خمير بازي كردند.

مربی: رمضاني