کتاب چه‌وچه‌وچه یک بچه نوشته‌ی: محمدهادی محمدی را برای دانش‌آموزان دبستان بلندخوانی کردم  و برای فعالیت بعد از بلندخوانی به درست کردن صفحه نمایش پرداختیم و با استفاده از برگه فعالیت‌ها نمایش کتاب را بازی کردیم.

مربی: فاطمه رامش و عبالغفور شه بخش

محل اجرا: دبستان بهشت، عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: