کارگاه فضاسازی در کتابخانه‌های کودک‌محور که در تاریخ تیر 96 تشکیل شده است.