برگزاری کارگاه نوزاد و نوپا در خانه ی حمایتی آموزشی محمودآباد.