کتاب المر نوشته‌ی: دیوید مک کی را بلندخوانی کردیم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی: عکس المر را درست کردیم و به دیوار چسباندیم.

مربی: خانم چنور فولادی

محل اجرا: کتابخانه عمومی سواره روستای ناچیت، آذربایجان غربی