بلندخوانی کتاب برای خرس، اوز، آبان 96

کتابی که برای بچه‌ها در نظر گرفته شد ماجراهای خرس و موش از کتاب برای خرس بود.

 فعالیت قبل از بلندخوانی:

از بچه‌ها سؤال پرسیده شد که زمانی که وارد کتابخانه می‌شوند چه‌کارهایی را باید انجام دهند آیا سروصدا در کتابخانه درست است؟

فعالیت حین بلندخوانی:

کتاب بلندخوانی شد  و از بچه‌ها سؤال شد که آیا چند کتابی که در خانه‌دارند برای همیشه  کافی است  و  نیاز به خواندن  کتاب‌های دیگر ندارند؟

فعالیت بعد از بلندخوانی:

هر دانش‌آموز کتاب داستانی ساخت.

مربی: هاشمی معلم کلاس دوم

محل اجرا: مدرسه غیرانتفاعی کرانی اوز

بلندخوانی کتاب برای خرس، اوز، آبان 96

بیشتر بخوانید: