کتاب گنجشک که بال و پر داشت یک نمونه از کتاب های کامی شی بای یا «مجموعه کارت های تصویری قصه گویی» است.

عشایر زاهدان سیستان و بلوچستان

مربی: جواد بولاقی