این بار کودکان را با وسایل نقلیه و صدای آن‌ها، آشنا کردیم.

با پخش صدای موتور، ماشین و قطار آن‌ها را کنجکاو کردیم تا حدس بزنند صدای چه وسیله‌ای است، که هربار سوال دراین باره پرسیده می‌شد همه جواب درست را می‌دادند.

کودکان با پخش صدای قطار یاد خاطرات سفرشان با قطارافتادند، که تخت دوطبقه دارد، تکان می‌خورد.

حتی بعضی ازکودکان به مترو اشاره کردند. (خاله من با قطار با مامانم رفتیم شوش خانه خاله‌ام)

حتی در زمان پخش صدای موتور امیرعباس ایستاد و حرکات موتور سوار را طبق صدای پخش شده اجرا کرد که این صحنه فوق العاده بود.

بعد از کلی گفت‌وگو، همراه با خنده شروع به خواندن داستانک کردیم.

فعالیت: کودکان به دوگروه تقسیم شدند و روی دومقوای بزرگ طرح یک ماشین را که از قبل کشیده بودیم جلوی آن‌ها گذاشتیم وآن‌ها با استفاده ازحبوبات داده شده (لوبیا، لپه، نخود) کلاژ ماشین را درست کردند.

یک رقابت شیرین بین کودکان ایجاد کرده بودیم که هرکدام سعی می‌کردند خیلی تمیز و مرتب و زودتر از گروه دوم کارشان را به پایان برسانند.

مربیان: شریفی، عبدالله زاده، آقایی