جهت آشنایی بیشتر با کارگاه «آواورزی و الفباورزی»، این کلیپ را مشاهده کنید.