کودکان مهد فرشته‌های کوچک جویبار، با استفاده از درست کردن ماسک‌، دست‌ورزی و اجرای نمایش آواورزی را آموختند.