هنگامی که آموزش را با لذت همراه می کنیم، یادگیری در کودکان درونی می‌شود.
خانه حمایتی آموزشی محمودآباد
بسته آواورزی
مربیان: خانم ها مریم نعمتی و راضیه انگوری