با تکرار آوای الاغ، کودکان تشخیص دادند که حیوان جدید، الاغ است و واک اُ را به کودکان معرفی کردیم. پس از آموزش کامل واک اُ (نحوه تلفظ، گویا و خاموش و…) داستانک را بلندخوانی کردیم. هنگام بلندخوانی خیلی برای کودکان جالب بود که الاغ می‌خواست از اُردک سواری بگیرد و می‌خندیدند.

فعالیت: کودکان ایستگاه اُتوبوس و اُتوبوس درست کردند.

مربی: خانم‌ها ایشانی و رمضانی