هدف: آشنا شدن با شکل نوشتاری و طرز تلفظ صحیح واک و دادن اطلاعاتی در مورد تمساح

فعالیت: کودکان را به فضای باز پارک برده تا توت و شاتوت بخورند و شاد باشند.

واکنش: کلاس امروز را در فضای باز و زیر درخت توت که در ارتباط با واک ‘ت’ بود برگزار کردیم.

بعداز آموزش و خواندن داستانک، کودکان مشغول خوردن توت و شاتوت از درختان و بازی کردند شدند که یک روز شاد و خوب برای کودکان بود.

مربیان: اسدنژاد و انگوری