مراحل کار: نشستن در قسمت سوادپایه و آموزش واک “ج” و بلندخوانی داستانک

هدف: آشنا شدن با شکل نوشتاری و طرز تلفظ صحیح واک

فعالیت: با استفاده از کاغذ رنگی پوستر جغد را درست کردند.

واکنش: کودکان با دیدن تصویر جوجه تیغی خاطراتی را تعریف کردند، مهدی گفت: سیزده بدر یک جوجه تیغی پیدا کرده که آن را با خودش به خانه آورده و بعد از چند روز نگهداری کردن آن را آزاد کرده است. امیدرضا هم گفت: یک جوجه تیغی پیدا کرده بود که خارش در دستش رفته و زخمیش کرده‌است.

مربیان: اسدنژاد و انگوری.