بازدید علمی از تپه‌های خاک و نشستن روی آن‌ها. بعد از کودکان پرسیدیم که روی چه چیزی نشسته‌اند، که به درستی بیان کردند، خاک. دیدن خروس از فاصله دور، رفتن به کلاس و بیان کردن چیستان و معما، قرار ابزارهایی در اختیار کودکان که از آن‌ها وسایلی که در آن خ به کار رفته باشد را درست کنند.

که به نحوه زیبایی از در اختیار دادن چوب کبریت و سیب‌زمینی، کودکان خورشید، خرگوش، خر، خارپشت، و دادن تکه چوب‌هایی که از آن‌ها خانه درخت و خورشید درست کردند.

مربیان: خانم‌ها انگوری و اسدنژاد