امروز واک خ را به کودکان آموزش دادیم. در ابتدا داستانکی از کتاب فارسی‌آموز نخودی را برای آن‌ها بلندخوانی کردیم. بعد شعر واک خ از کتاب الفباورزی را برای آن‌ها خواندیم که کودکان همراه من هم‌خوانی می‌کردند. در پایان کلماتی که حرف خ داشتند را روی تخته نوشتند و واک خ را در آن‌ها مشخص کردند.

مربی: عبدالله سپاهی

محل اجرا: سروان، روستای دزک، دبستان محمد رسول‌الله

بیشتر بخوانید: