امروز واک د را با بچه‌ها کار کردیم ابتدا واک د را معرفی کردیم و روی خانه بادکنکی چسباندیم.

قصه دندان کرموی سوسمار توضیح داده شد، بعد از قصه دوباره از بچه‌ها پرسیدیم که در داستان چه کلمه‌هایی با واک د بوده است و خواستیم مثال‌هایی بزنند بعد از آن تمرین ریتمیک را انجام دادیم.

مربی: خانم عرب بقرایی و سیری