مراحل کار: نشستن در قسمت سواد الفباورزی و آموزش واک ‘ ش ‘ و بلندخوانی داستانک

هدف: آشنا شدن با شکل نوشتاری و طرز تلفظ صحیح واک، آشنا شدن با شترمرغ، نوع تغذیه، نوع پوشش و…

فعالیت: کودکان با استفاده از رنگ انگشتی پوستر شیر را درست کردند.

واکنش: زمانی که واک را برای کودکان معرفی کردیم، سریع دستان خود را روی تاردانشان گذاشته تا گویا یا خاموش بودن آن را تشخیص دهند، این حرکت کودکان خیلی برای ما لذت‌بخش است که خودشان حدس می‌زنند.

داستانک را که برای کودکان بلندخوانی می‌کردیم آن‌چنان تمرکز نداشتند، اما وقتی‌ که به صورت نمایش آن‌ را خواندیم کودکان بیشتر جذب شده و دقیق گوش می‌دادند.