قبل از آموزش واک در مورد فیل‌ها گفت‌وگو می‌کردیم که با آوردن اسم فیل همه کودکان به یاد کتاب المر افتادند و در مورد آن گفت‌وگو کردند.

سپس واک را معرفی کردیم تمام آموزشات نظیر شعر نحوه صحیح تلفظ و… به کودکان داده شد.

پس از بلندخوانی داستانک و تصویرخوانی آن کودکان با کاغذ رنگی و اریگامی فرشته درست کردند. ف مثل فرشته

مربی‌ها: خانم‌ها رمضانی و ایشانی