امروز، واک ل را به کمک مجموعه «الفباورزی با کاکاکلاغه» آموزش دادیم، سپس کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال» را بلندخوانی کردیم.

محل اجرا: دبستان دخترانه نجمه، پایه اول

مربی: خانم فاطمه دهمرده