موضوع: الفباورزی، آموزش واک ن

مراحل کار: بازدید از کارخانه نی سازی و دیدن مراحل ساخت نی و آمدن به کلاس، آموزش واک

هدف: آشنا شدن با ساخت نی و آشنا شدن با شکل نوشتاری و طرز تلفظ واک ن

فعالیت: زمانی که کودکان را به بازدید علمی بردیم برایشان عجیب که چرا آنجا برده‌ایم.

مراحل ساخت نی را با دقت دیدند، بعد به کلاس آمدیم، به کودکان گفتیم در قسمت سواد الفباورزی بنشینند و در مورد چیزهایی که در کارخانه دیده‌اند گفت‌وگو کنند.

جواد خیلی دوست داشت، حتی پشت میز کار نشست تا بتواند نی را طراحی کند.

از کودکان پرسیدیم فکر می‌کنند چه واکی می‌خواهیم آموزش دهیم، همه گفتند نی!

پرسیدیم اول نی چه واکی است؟ همه گفتند: ن و شروع به آموزش تلفظ کردیم و مثال‌های دیگری هم زدیم.

کودکان از بازدید امروز خیلی خوشحال بودند.

مربیان: اسدنژاد و انگوری

بیشتر بخوانید: