قبل از تدریس واک یکی از مربی‌ها با ماسک وزغ وارد کلاس شد و اینگونه وزغ را به کودکان معرفی کردیم. ابتدا کودکان می‌گفتند که قورباغه است ولی وقتی وزغ را به آن‌ها معرفی کردیم سریعا اسم وزغ را جایگزین کردند و می‌گفتند وزغ.

هنگام تدریس معرفی واک (و) نحوه صحیح تلفظ واک‌ را آموزش دادیم و داستانک را بلندخوانی کردیم.

پس از بلندخوانی با کمک کودکان و وسایل دوریختنی(لوله کارتن پرده، یونولیت )یک وزنه بزرگ درست کردیم و مسابقه وزنه‌برداری برگزار کردیم.

هنگام بازی پسرها اصرار داشتند که این ورزش، ورزشی پسرانه است ولی دخترها نیز خیلی علاقه داشتند شور کودکان خیلی جالب بود و واقعا از این بازی خوششان آمده بود.