آموزش واک پ، محمودآباد، اسفند 96

به نظرم نوع فعالیت و تفاوت تلفظ دو واک که تقریبا شبیه به هم هستند و کودکان با نوع فعالیت خلاق مربی متوجه نوع تلفظ درست هر واکی می‌شوند جالب است.

مربیان: خانم‌ها رمضانی و ایشانی

محل اجرا: پیش دبستان شیفت صبح، محموآباد