مراحل کار: نشستن در قسمت سواد پایه و آموزش واک ‘ ک ‘ و بلندخوانی داستانک
هدف: آشنا شدن با شکل ظاهری و نوشتاری واک و تلفظ صحیح آن
فعالیت: درست کردن کفشدوزک با استفاده از کاغذ رنگی
واکنش: قبل از آموزش، واک نمدی ک و یک جفت کتانی را داخل کیسه طرح با من بخوان قرار دادیم تا حس کنجکاوی کودکان را تحریک کنیم. از کودکان پرسیدیم فکرمی‌کنند داخل کیسه چه می‌باشد، پارمیس گفت: گنج، مهدی گفت: کتاب، ریحانه گفت: پول و…
از عرفان خواستیم چشمانش را ببندد و دستش را داخل کیسه کند و با لمس کردن بگوید چه چیزی می‌باشد، عرفان گفت کتانی
از پارمیس خواستیم دستش را داخل کند، هرچقدر لمس کرد نتوانست حدس بزند تا اینکه واک نمدی را بیرون آورد و به کودکان نشان داد و گفتند کرم.
به کودکان گفتیم حرف اول کتانی و کرم چه می‌باشد، همه گفتن ک، معصومه گفت درس امروز ک است.
نما کارت واک ک را نشان دادیم و تلفظ صحیح آن و شکل ظاهری و گویا یا خاموش بودن را آموزش دادیم.
برای یادگیری بهتر چیستان‌هایی را مطرح کردیم و شعر آن را هم خواندیم، همچنین در مورد شعر واک ک گفت‌وگو کردیم، از کودکان در مورد کرم شبتاب پرسیدیم، عرفان گفت: کرمی که شاخک‌هایش نور دارد، پارمیس گفت: کرمی که نور دارد و نورش مثل مهتابی می‌باشد.
بعد از آموزش از کودکان خواستیم مانند کرم روی کفپوش‌ها بخزند.
مربیان: اسدنژاد و انگوری