مراحل: ابتدا برای ملموس کردن موضوع درس و ایجاد هیجان و انگیزه در کودکان یک کبوتر را داخل کارتن گذاشتیم و آن را داخل کلاس آوردیم و برای کودکان معما طرح کردیم. از آن‌ها سوالاتی پرسیدیم و حس کنجکاوی آن‌ها را برانگیختیم. هر کدام از کودکان که داوطلب بودند را اجازه دادیم تا دستشان را داخل کارتن کردند و کبوتر را لمس کردند تا بلکه با توجه به چیزی که لمس می‌کنند پاسخ را حدس بزنند. بعد از حل شدن معما توسط کودکان کبوتر را از کارتن بیرون آوردیم و به آن‌ها نشان دادیم. سپس درباره چگونگی زندگی و غذای پرنده صحبت کردیم. کودکان به دلیل حس خوبی که به پرندگان و حیوانات دارند از دیدن کبوتر خیلی ذوق کرده بودند و شروع به تعریف خاطره‌های پیرامون کبوتر کردند. البته یکی از کودکان خاطره جالبی تعریف کرد که برادر کوچکش نمی‌توانسته صحبت کند و والدین او به کودک تخم کبوتر دادند و برادرش بعد از خوردن تخم کبوتر ماما،دادا،عمه و … گفته است. بعد از نشان دادن کبوتر در مرحله بعدی به کودکان واک “ک” را معرفی کردیم و نحوه تلفظ آن را با کودکان تمرین کردیم. سپس کلماتی را که با واک “ک” شروع میشد برای آن‌ها مثال زدیم که کودکان خودشان هم همکاری می‌کردند و با کمک محیط اطرافشان و فضای کلاس مثال بیان می‌کردند. در مرحله بعد با تمرین و تکرار شعر واک “ک” کودکان به کرم میوه درختان اشاره کردند و یکی از کودکان هم خاطره‌ای درباره کرم شب تاب تعریف کرد و به این موضوع که شب‌ها نور تولید می‌کنند اشاره کرد. یکی دیگر از کودکان هم خیلی قشنگ توضیح داد که کرم ابریشم را دیده است و این کرم پیله درست می‌کند و بعد پروانه می‌شود. البته کودکان با واژه “کبک” که در شعر آمده بود، آشنایی چندانی نداشتند و یکی از مربیان به آن‌ها توضیح داد که کبک پرنده‌ای با نوک قرمز و پرهای خاکستری است. بعد از تمرین شعر داستان “هم کودکم،هم کوچکم”را برای کودکان بلندخوانی کردیم و آن‌ها نیز با دقت گوش دادند. بعد از بلندخوانی برای کودکان سوالاتی مطرح کردیم:۱- نام دختر داستان چیست؟ ۲-کاکاکلاغه به دخترک چه گفت؟ ۳-قوم و خویش یعنی چه؟

که کودکان به سوالات کم و بیش پاسخ دادند. البته قابل توجه است که ۱-آن‌ها نمی‌دانستند که کوکب نام یک گل هم هست ۲- اکثر آن‌ها معنی قوم و خویش را به درستی نمی‌دانستند و با راهنمایی مربیان پاسخ را دادند. یکی از کودکان بعد از راهنمایی مربیان و شنیدن پاسخ درست ذهنش به چالش کشیده شده و به موضوعی مانند قوم و خویش بودن یکی از بچه‌های کلاس با کودکی در کلاس روبرویی اشاره کردند. بعد از بلندخوانی و گفت‌وگو پیرامون آن به عنوان فعالیت تعدادی کاربرگ که اشکال هندسی و ستاره در آن کشیده شده بود را بین کودکان تقسیم کردیم و از آن‌ها خواستیم تا اشکال هندسی و ستاره‌ها را رنگ کنند و با قیچی برش بزنند. در آخر کودکان حاصل فعالیت‌شان  را بر روی درخت کاج که توسط مربیان آماده شده بود چسباندند و فعالیت کلاسی را که “درخت کاج کریسمس” بود را کامل کردند.

مربیان: عبدا…زاده، راشدی، فصیحی