این آموزگار عشایر به زیبایی حس داستان را به کودکان منتقل و آنان را با داستان همراه می‌کند.
کتاب: «خرسی که میخواست قصه بگوید»
مربی : عبدالغفور
شه_بخش « عشایر_زاهدان »
سیستان و بلوچستان