مراحل کار: نشستن در قسمت سواد آواورزی و بلندخوانی داستانک

هدف: آشنا شدن با آوای قطار

فعالیت: درست کردن قطار با استفاده از کاغذ رنگی

واکنش: زمانی که داستانک را بلندخوانی می‌کردیم و کودکان داشتند تصویر کتاب را می‌دیدند که یک‌هو مصطفی گفت: خاله شما می‌گویید سی‌بی‌لک با بچه گربه‌ها سوار کامیون شده‌اند ولی تصویر کتاب قطار را نشان می‌دهد پس تصویر کامیون کو؟ خاله‌ها توضیح دادند که قرار است سوار قطار هم شوند.

همچنین بعد از بلندخوانی داستانک با کمک دستانمان آوای قطار را در آوردیم که کودکان خیلی خوب و هماهنگ بودند.

مربیان: اسدنژاد و انگوری