اجرای نمایش در پیوند با کتاب، با هدف بالا بردن درک مطلب، رشد توان بیانی، اعتماد به نفس و کار مشارکتی، در برنامه «با من بخوان» یک اصل مهم است.
مربی : فاطمه میر محمد کاشی
پاکدشت