درست کردن ماسک‌های سی‌بی‌لک و ماه و خورشید به همراه بلندخوانی کتاب الفبا آواورزی. در ابتدا بچه‌ها را متوجه آواهای اطرافشان کردیم که بگویند چه صداهایی می‌شنوند. به همراه خواندن داستانک اول از کتاب آواورزی و تصویرخوانی کتاب. در پایان هم شعر کارورزی به شکل بازی با بچه‌ها کار شد.
مربی: ریحانه رحمانی