در ابتدای کلاس با زدن روی یک ظرف و تولید صدا توجه کودکان را به کتاب جلب کردیم. کتاب المر از مجموعه کتاب‌های با من‌ بخوان را بلندخوانی کردیم. ابتدا به معرفی نویسنده، مترجم و تصویرگر پرداختیم. سپس تصویر روی جلد را برای حدس زدن موضوع داستان به  بچه‌‍‌ها نشان دادیم و آن‌ها کتاب را با توضیحات خود تحلیل کردند. برای فعالیت بعد از بلندخوانی کودکان شبیه المر شده‌اند و صدای آن‌ را تقلید می‌کردند و ادای فیل را در می‌آورند. درفعالیت انتهایی برگه‌هایی به بچه‌ها دادیم تا هرقسمت ازداستان را که دوست داشتند نقاشی کنند.

مربیان: فاطمه پوربایرام وتازه گل غلامی