فعالیت‌های قبل بلندخوانی:

کودکان در این کتاب پی به ارزش تفاوت‌ها برده و با مفهوم الگوها در ریاضیات آشنا می‌شوند.

ما هم با آجرهای رنگی به آموزش الگو به کودکان پرداختیم و با کمک کتاب به حل معماهای ذهن کودکان با رابطه و الگو پرداختیم.

فعالیت‌های حین بلندخوانی:

کتاب را بلندخوانی کردیم و به پرسش و پاسخ در حین بلندخوانی پرداختیم.

فعالیت‌های بعد از بلندخوانی:

کودکان در مورد تفاوت‌های بین خود و سایرین پی بردند و به بحث و گفت‌وگو پرداختند. بعد از آن به رنگ‌آمیزی نقاشی المر و ساخت ماسک المر پرداختند.

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: کتابخانه بامن بخوان سرپل ذهاب، شهرستان سرپل ذهاب، استان کرمانشاه