کودکان روستای گورانکش روز جھانی المر را گرامی داشتند.

صبح زود روز یکشنبه ۹۷/۳/۶ کودکان روستا با ھماھنگی مربی‌شان در کتابخانه با من بخوان حضور پیدا کردند. بیشتر آن‌ها دوست داشتند که کتاب المر را در فضای باز و در طبیعت روستا بخوانند. ھوتگِ روستا (منبع آب سنتی روستا) بھترین مکان برای این نشست بلندخوانی و گرامی داشت بود.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

ریسمانی به تنه دو درخت بسته شد، با استفادہ از نخ‌های رنگی الگویی ایجاد شد. به هرکدام از کودکان نخ‌های رنگی داده شد تا آن‌ها با استفاده از مهارت دست ورزی الگو را کامل کنند. این فعالیت حس ھماھنگی و نظم را در کودکان فعال کرده بود.

فعالیت حین بلندخوانی:

تابلوی روز جھانی المر به تنه درخت نصب شد و گفتمان کوتاھی با موضوع فیل، المر، تفاوت، بین مربی و کودکان انجام گرفت، سپس بلندخوانی داستان توسط مربی انجام گرفت. جنب‌وجوشی که در چھرہ و حرکات کودکان نمایان می‌شد حس خوبی را در آن فضای باز ھوتگ سایه انداخته بود.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

کودکان به دلخواہ قسمت‌ھایی از داستان را بیان کردند و بعد مربی پرسش‌ھایی را در ارتباط با موضوع کتاب مطرح کرد، کودکان پاسخ‌ھای رنگارنگ و متفاوت خود را بیان کردند.

مربی: طارق حسین ھوت

محل اجرا: روستای گورانکش، چهارمحال و بختیاری

بیشتر بخوانید: