کارگاه آواورزی و بلندخوانی داستانک دوم از «کتاب خواندن آواورزی با سی‌بی‌لک» برای کودکان 6-3 سال، مربی: ریحانه رحمانی
بلندخوانی کتاب ایزی و راسو برای کودکان 6-3 سال، مربی: فاطمه معصومی