واکنش کودکان: آن‌ها در ابتدا راسو را تنها یک عروسک معمولی می‌دانستند، اما با شنیدن ادامه داستان، گفتند که راسو مثل تکیه‌گاه برای ایزی است. هنگام بلندخوانی کودکان ترس‌های خود را بیان کردند.

در رابطه با فعالیت کشاورزی، متأسفانه زمین خالی برای کشاورزی نداشتیم، برای همین مجبور شدیم تا بذرها را توی بطری بکاریم.

مربیان: خواهران احمدی

محل اجرا: کرمانشاه، سرپل ذهاب، بلوار احمدبن اسحاق، جنب دانشگاه پیام نور، کتابخانه ژیوان