کودکان کوره پزخانه های محمودآباد شهرری هر هفته مهمان دنیای شگفت انگیز داستان ها می شوند و هر چند کوتاه آرامش و شادی را در زندگی خود تجربه می کنند.