نصب برد ومشخص کردن برنامه‌ی استفاده‌ی کتابخانه برای دخترها و پسرها، برگذاری هفته‌ای سه روز کارگاه بلندخوانی و یک روز آواورزی با ثبت نام از قبل
سه دانش‌آموزبه صورت داوطلبانه هر هفته در نظافت و آموزش قوانین کتابخانه همکاری می‌کنند.