برگزاری کلاس‌های الفبا آواورزی تابستانی در منزل

مربی: فریبا دهمرده

محل اجرا: روستای دزتپه، بنجار، زابل

بیشتر بخوانید: