این روستا ها بسیار دیدنی هستند اما مسیر های صعب العبور دارند و کودکان و نوجوانان با استعدادی در این مناطق زندگی می کنند.به طوری که پس از یک بار بلند خوانی هر کتاب، خودشان خیلی زیبا و روان آن کتاب را بلندخوانی می کردند. به عنوان فعالیت بعد از بلندخوانی، با کودکان ماسک ساختیم و نمایش اجرا کردیم. مربیان: رقیه ضیابخش _ زهرا فارسی نژاد _ خدیجه افشون