امروز، جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷، به همراه کتاب «واژه‌نامه‌ی چیستانی» و مجموعه‌ی «آواورزی با سی‌بی‌لک» سراغ کودکان بهشهری و مادرنشان در طبیعت رفتیم و به همراه ماسک‌ها و عروسک سی‌بی‌لک، آواورزی را آموزش دادیم.

محل اجرا:  استان مازندران، شهرستان بهشهر، حاشیه مهد شکوفه‌های امید

مربی: فاطمه فضلی