کودکان مهد بچه‌های بهشت، با دست‌ورزی و انجام فعالیت، آواورزی را آموختند. این کتاب، بر اساس آموزش خلاق کودک محور در زبان گفتار و ویژگی های آن به کودکان است و آن‌ها را در رانش صحیح واژه‌ها یاری می‌دهد.

محل اجرا: استان مازندران، شهرستان میاندورود، حاشیه مهد بچه‌های بهشت

مربی: فاطمه ذکریازاده