ابتدا، در مورد آلودگی هوا و نظافت فردی با دانش‌آموزان گفت‌و‌گو کردیم. آن‌ها در این گفت‌وگو به خوبی مشارکت می‌کردند و در هنگام بلندخوانی، مدام به دست‌هایشان نگاه می‌کردند و با کتاب همراه شده بودند.

در فعالیت پس از بلندخوانی، با دانش‌آموزان به حیاط رفتیم و باهم نحوه‌ی صحیح شستن دست را تمرین کردیم.

مربی: خانم‌ها، راشدی و نعمتی