فعالیت پيش از بلندخواني: لغات نامفهوم توضيح داده شد همراه با گفت‌‌و‎گو و مثال براي درك بيشتر مثل: درودگر، آستان و…

يكي از بچه‌ها آهنگر را با كسي كه آهنگ مي‌نوازد اشتباه گرفته بود و پافشاري مي‌كرد البته نهايتا متوجه شد .

حین بلندخواني: انتخاب قسمتهايي كه باعث آزرده شدن مي‌شد را به عهده بچه‌ها مي‌گذاشتيم (مثل به چوب بستن و كتك زدن قهرمان داستان) و نظرشان را در مورد انواع تنبيه پرسيدم .

پاسخ‌ها: يك سبد فلفل تند مي‌داديم بخوره، مي‌گفتيم همه كارهاي كاخ شاه را تنها انجام بده و… البته هميشه در مورد عدم استفاده از اين چنين برخوردهایی همراه با خشونت گفت‌وگو مي‌شود.

فعاليت پس از بلندخوانی: بهارعزيز اوريگامي اتوبوس را آموزش داد.

درانتها با هدف آموزش نحوه استفاده از وسايل نقليه و رعايت حق تقدم، بازي اتوبوس را در حياط موسسه انجام داديم كه براي بچه‌ها خيلي لذت بخش بود.