ابتدا، در مورد ترس با دانش‌آموزان گفت‌و‌گو کردیم. سپس، آن‌ها مواردی که سبب ترسشان می‌شود را نام بردند. بعد، برای دانش‌آموزان توضیح دادیم که ترس همیشه بد نیست و گاهی ترس سبب امنیت می‌شود و به این‌گونه ترس‌ها، ترس بجا می‌گویند.

سپس، کتاب «خرگوش کوچولوی ترسو» را بلندخوانی کردیم و در انتها، دانش‌آموزان از ترس‌هایشان نقاشی کشیدند.

مربیان: خانم‌ها، نعمتی و راشدی