بخش هایی از بلندخوانی کتاب «جک و سایه ی شگفت انگیزش»، «خرگوش کوچولوی خوشحال» و «آواورزی» در خانه حمایتی آموزشی محمودآباد.

گزارش این بلندخوانی را در سایت کتابک:

https://ketabak.org/vc0zj