کتاب‌های مرغ سرخ پاکوتاه، چه و چه و چه یە بچه، ایزی و راسو، خرگوش کوچولوی ترسو، بادکنک زبولون، بروس خرس عصبانی وچگونە می‌توان بال شکستەای را درمان کرد را به مدرسه ابتدایی حضرت رقیه برده و برای بچه‌ها بلندخوانی کردم. هر کتابی را که می‌خواندم بچه‌ها از من می‌خواستند که دوباره آن را بخوانم. بعد از خوردن زنگ، بچه‌ها دوست نداشتند به خانه بروند و می‌خواستند که بازهم برایشان کتاب بخوانم. یکی از بچه‌ها کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد را برای دیگران خواند.

من از بچه‌ها خواستم که اگر می‌خواهند کتاب‌های بیشتری بخوانند به کتابخانه بیایند.

مربی: تینا محمدی

محل اجرا: سرپل ذهاب، مدرسه ابتدایی حضرت رقیه