کتاب آبی کوچولو را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردیم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی بشقابی که آبی کوچولو از آن جداشده بود توسط  معلم و بچه‌ها درست شد.

مربی: خانم اخوان

محل اجرا: دبستان علم و ادب

بیشتر بخوانید: