ابتدا، کودکان را با آب‌های کره‌ی زمین و موجوادتی که به این آب‌ها وابسته‌اند، آشنا کردیم. سپس، کتاب را بلندخوانی کردیم و همزمان، به کمک عروسک‌های انگشتی نمایش آن را اجرا کردیم. در انتهای داستان، آب‌چال با بارش دوباره‌ی باران پر شد و خانم دوستدار صدای رعدوبرق را پخش کردند و بچه‌ها نیز با ضربه‌های دو انگشتی صدای باران را اجرا کردند.

مربی: خانم دوستدار